BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA RUDA  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • Charakterystyka Gminy
 • Multimedialna promocja pogranicza


 • Urz±d Gminy
 • Godziny urzędowania
 • Kierownictwo Urzędu
 • Organizacja Urzędu
 • Pracownicy Urzędu
 • Reg. organizacyjny

 • Wójt Gminy
 • Zarz±dzenia
 • Postanowienia
 • Informacje o pracy między sesjami
 • Roczne sprawozdania z pracy gminy
 • Wyróżnienia i nagrody

 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Komisje Rady
 • Przewodnicz±cy Rady
 • Kompetencje Rady
 • Informacja o sesji
 • Uchwały z sesji
 • Stanowiska Rady Gminy
 • Protokoły z sesji
 • Posiedzenia komisji
 • Projekty Uchwał

 • Aktualne prawo miejscowe
 • Aktualne prawo miejscowe
 • Statut Gminy

 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Zespół Interdyscyplinarny

 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenia

 • Organizacje pozarz±dowe
 • Współpraca z organizacjami pozarz±dowymi

 • Zbiory aktów prawnych
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Dolno¶l±skiego

 • Interpretacje
 • Interpretacje indywidualne

 • Poradnik interesanta
 • Skargi i wnioski
 • Meldunki
 • Dowody osobiste
 • Mieszkania
 • Ochrona Srodowiska
 • Nieruchomo¶ci
 • Zezwolenie na alkohol
 • Planowanie i zgospodarowanie przestrzenne
 • Ewidencja działalno¶ci gospodarczej
 • Rejestracja psów
 • Podatki i opłaty
 • Druki, wnioski i deklaracje
 • Dofinansowanie kształcenia pracowników

 • Zgromadzenia
 • Zgromadzenia Publiczne

 • Kto Online
  Aktualnie jest 6 go¶ć(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

  Jeste¶ anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikaj±c tutaj

  Szukaj
  Kompetencje Rady Gminy


  1. Do właciwoci rady gminy należ± wszystkie sprawy pozostaj±ce w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowi± inaczej.

  2. Do wy
  ł±cznej właciwoci rady gminy należy:

  1) uchwalanie statutu gminy,

  2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalnoci,

  3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu  - na wniosek wójta,

  4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

  5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  6) uchwalanie programów gospodarczych,

  7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

  8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach okrelonych w odrębnych ustawach,

  9) podejmowanie uchwał w sprawach maj±tkowych gminy, przekraczaj±cych zakres zwykłego zarz±du, dotycz±cych:
        
             a) okre
  lania zasad nabycia, zbycia i obci±żenia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowi± inaczej; do czasu okrelenia zasad wójt może dokonywać tych czynnoci wył±cznie za zgod± rady gminy,

             b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

             c) zaci±gania długoterminowych pożyczek i kredytów,

             d) ustalania maksymalnej wysokoci pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaci±ganych
                  przez wójta w roku bud
  żetowym,

             e) zobowi±zań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj±cej 
                 granic
  ę ustalan± corocznie przez radę gminy,

             f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwi±zywania i występowania z  
                nich,

              g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

              h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych 
                  jednostek organizacyjnych oraz wyposa
  żania ich w maj±tek

   

   i) ustalania maksymalnej wysokoci pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku 
                  bud
  żetowym,

  10) okrelanie wysokoci sumy, do której wójt może samodzielnie zaci±gać zobowi±zania,

  11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

  12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj±tku,

              12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznociami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społecznoci lokalnych i regionalnych,

   

  13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będ±cych drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z póĽn. zm.1)), a także wznoszenia pomników,

   

  14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

              14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i 
                       studentów,

  15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Administrator BIP -Piotr Brzóska

  Koordynator  BIP - Iwona Sudoł
  Prawa autorskie © BIP - GMINA NOWA RUDA Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-11-04 (5386 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied